Užívať či neužívať kolagénové peptidy?

Užívať či neužívať kolagénové peptidy?

Účinky rybacieho kolagénu na kožu potvrdené výsledkami ďalšej dvojito slepej štúdie

Úvod

Kolagén patrí medzi najviac sa vyskytujúci proteín u cicavcov a tvorí 97,5 % ľudskej kože. Vekom však kvalita a množstvo kolagénu klesá. Mnohými štúdiami bolo dokázané, že užívanie kolagénových peptidov zlepšuje stav kože vzhľadom na vek a taktiež znižuje bolestivosť kostí a kĺbov. Kolagénové peptidy sú rôzneho pôvodu, napr. hovädzieho, bravčového, rybacieho a pod. V posledných rokoch je najviac preferovaný rybací pôvod, lebo ryby nie sú prenášačmi chorôb a sú taktiež nábožensky akceptované. Proteíny obsiahnuté v rybacom kolagéne sú unikátne vzhľadom na iné zdroje kolagénu. Najviac rybacieho kolagénu na trhu pochádza z morských rýb.

Štúdia

V tejto randomizovanej, dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii bola hodnotená bezpečnosť užívania rybacieho kolagénu a anti-aging účinky, menovite vrásky, elasticita a hydratácia kože. V štúdii bolo sledovaných 50 zdravých žien vo veku 45 – 60 rokov, ktoré užívali 10 g (1 000 mg) kolagénu alebo placeba denne počas 12 týždňov.

Výsledky

Bezpečnosť kolagénu bola hodnotená ako možné nežiaduce účinky na organizmus. Sledované boli vitálne funkcie, krvné parametre, funkcie pečene a obličiek. Kolagén bol veľmi dobre tolerovaný. Neboli pozorované žiadne rozdiely medzi ženami užívajúcimi kolagén alebo placebo. Neboli zaznamenané žiadne závažné nežiaduce účinky.

Hodnotenie

U všetkých zúčastnených žien bola hodnotená kvalita kože. Na konci štúdie bolo zaznamenané signifikantné zlepšenie sledovaných parametrov kože v porovnaní so začiatkom sledovania u žien, ktoré užívali kolagénové peptidy. Došlo k zlepšeniu v porovnaní s placebom: vrásky o 15 %, elasticita o 23 %, hydratácia o 14 %, pevnosť  o 25 %.

Zlepšenie vrások bolo výraznejšie po užívaní kolagénových peptidov v porovnaní s užívaním iných látok na podporu tvorby kolagénu. Príčinou môže byť to, že kolagénové peptidy obsahujú vysokú koncentráciu niektorých aminokyselín, ako sú glycín, prolín, hydroxyprolín, ktoré predstavujú viac ako 50 % celkového obsahu aminokyselín v rybacom kolagéne a sú dôležité na udržiavanie antioxidačnej aktivity v ľudskom tele.

Elasticita kože na lícach bola výrazne zlepšená v priebehu prvých 6 týždňov u žien vo veku 45 – 54 rokov užívajúcich kolagén. V priebehu ďalších 6 týždňov nebolo pozorované zvyšovanie účinku. V priemere po 12 týždňoch užívania kolagénu bola elasticita kože na lícach zlepšená o 10 %. U starších žien nad 54 rokov bolo potrebné užívať kolagén dlhšie na dosiahnutie 10 % zlepšenia elasticity. V iných štúdiách, v ktorých bolo zistené významné zlepšenie elasticity oproti placebu, užívali kolagén v kombinácii s inými látkami, ako napr. vitamínmi A, E, C, B5, B6, B12, so zinkom alebo s astaxantínom, ktoré urýchľujú účinky kolagénu na kožu.

Záver

V priemere sa stav kože zlepšil po 12 týždňoch užívania rybacieho kolagénu v dávke 10 g (1 000 mg) denne v porovnaní s placebom o 20 %.

V štúdii bolo dokázané, že dlhodobé užívanie rybacieho kolagénu je bezpečné a nemá nežiaduce vedľajšie účinky na organizmus. V súčasnosti sa celosvetovo prešlo na tento typ kolagénu, teda rybací, lebo pri užívaní hovädzieho kolagénu môže dôjsť pri jeho kontaminácii k prenosu choroby šialených kráv aj na človeka.

Na záver je dôležité podotknúť, že na našom trhu sú kolagénové prípravky s rôznym obsahom kolagénových peptidov. Pri užívaní týchto prípravkov musíme mať na pamäti, aká je odporúčaná denná dávka týchto peptidov, a to je 10 g (1 000 mg) na deň. Na rýchlejší účinok kolagénových peptidov a ich lepšie vstrebávanie sa odporúča ich kombinácia s vitamínmi B5, B6, B12, so zinkom a s kyselinou hyalurónovou.

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava