Aby slnko bolo naším priateľom

Aby slnko bolo naším priateľom

Pozitívne myslenie, lepšia nálada, dostatočná tvorba vitamínu D, ale aj zvýšená výkonnosť, to všetko patrí k blahodarným účinkom slnka na človeka. Avšak neostáva iba pri pozitívnom pôsobení. Žiaľ, výskyt rakoviny kože a iných následkov nadmernej expozície slnečnému žiareniu neustále stúpa, a preto sa toľká pozornosť venuje nevyhnutnosti ochrany kože pred slnečným žiarením.

Aké žiarenie rozlišujeme?

Ultrafialovú časť slnečného žiarenia delíme podľa vlnovej dĺžky na krátkovlnné UVC, strednovlnné UVB a dlhovlnné UVA žiarenie. UVC žiarenie je za normálnych okolností úplne zachytávané v stratosfére, na zemský povrch sa nedostane. To je pre ľudské telo a kožu veľmi významné, keďže jeho účinky na organizmus predstavujú veľké riziko pre zdravie. UVB žiarenie je zdravotne mimoriadne rizikové. Pri nadmernej dávke spôsobuje neprimerané sčervenanie (spálenie) kože. Po opakovanom spálení UVB žiarenie poškodzuje bunky DNA, spôsobuje fotoalergie, hyperpigmentáciu a rakovinu kože. Len asi desaťročie je známe, že UVA žiarenie pôsobí deštruktívne na metabolizmus fibroblastov v zamši, čím brzdí produkciu a urýchľuje degradáciu významných štruktúrnych bielkovín elastín a kolagén. Týmto je zodpovedné za  tzv. fotostarnutie kože so všetkými kozmetickými dôsledkami.

Ako chrániť kožu pred UV žiarením?

Koža človeka sa do určitej miery dokáže voči slnečnému žiareniu chrániť sama (prirodzená fotoprotekcia). Prirodzenou fotoprotekciou je celistvá rohovinová vrstva (jej rohovatenie) a pigmentácia kože. Je však dôležité poznamenať, že pri nadmernom vystavení kože pôsobeniu UV žiarenia je jej vlastná fotoprotekcia nedostatočná a je nutné ju chrániť aj zvonka (umelá fotoprotekcia). Najčastejšou umelou fotoprotekciou, po ktorej v súčasnosti siahneme, sú kozmetické prípravky s obsahom UV filtrov.

Čo je fototyp a ako sa určuje?

Reakcia kože pri expozícii slnečnému žiareniu nie je u každého človeka rovnaká. Na základe miery pigmentácie kože a schopnosti tvoriť pigment, resp. reakcie kože na UVB expozíciu rozlišujeme 6 základných fototypov. Určuje sa v súlade s pleťou, farbou vlasov, náchylnosťou na vznik kožného erytému počas expozície slnečnému žiareniu. Pre bielu (európsku) rasu sú charakteristické fototypy 1 až 4 (slovenská dospelá populácia predstavuje zväčša fototyp 2 a 3). Fototyp 5 je charakteristický pre zmiešanú rasu a fototyp 6 pre čiernu rasu. Svoj fototyp si ľahko určíte, ak vystavíte kúsok kože predlaktia (vnútornú stranu) slnečnému žiareniu v letný deň cez poludnie. Keď spozorujete prvé sčervenanie napr. po 10 min., ste fototyp 1, ak po 20 min., fototyp 2 a pod.

Čo sú UV filtre?

Schopnosť kozmetických prípravkov ponúknuť adekvátnu protekciu pred nepriaznivými účinkami UV žiarenia zabezpečujú účinné UV fotoprotektívne látky – UV filtre. UV filtre sú látky, ktoré sa používajú výlučne alebo najmä na ochranu pokožky pred UV žiarením absorpciou, reflexiou, alebo odpudzovaním UV žiarenia. Podľa charakteru aktívnej zložky rozoznávame dva typy UV filtrov. Fyzikálne (anorganické a minerálne pigmenty) filtre sú jemné, okom neviditeľné mikropigmenty. Na povrchu pokožky pôsobia ako tisícky malinkých zrkadielok, čím neselektívne rozptyľujú a odrážajú UV žiarenie. Označujú sa aj ako minerálna clona. Chemické filtre sú zložité organické zlúčeniny, ktoré UV žiarenie absorbujú a chemickými procesmi ho premieňajú na neškodné teplo. Výhodou fyzikálnych UV filtrov je, že sú účinné okamžite po aplikácii na kožu. Naopak chemické UV filtre nadobúdajú plnú účinnosť až po reakcii s keratínom pokožky, väčšinou 30 min. po natretí (koľkí z vás však aplikujú opaľovací prípravok až na pláži?). V súčasnosti sa UV filtre v nižších koncentráciách používajú do rôznych kozmetických prípravkov na celoročné použitie počas dňa, do vlasovej kozmetiky, dekoratívnej kozmetiky a pod. Vo vyšších koncentráciách sa používajú do kozmetických prípravkov na ochranu kože pred slnečným žiarením tzv. opaľovacie prípravky.

Ochrana pomocou opaľovacích prípravkov

Podľa platnej kozmetickej legislatívy v EÚ je opaľovací prípravok výrobkom s primárnou funkciou ochrany proti UV radiácii. V dnešnej dobe je na trhu k dispozícii množstvo opaľovacích prípravkov, ktoré sa od seba líšia hodnotou SPF (z angl. Sun Protective Factor), kozmetickými zložkami, odolnosťou voči vode, či blokujú UVA alebo UVB lúče a inými informáciami uvedenými na obale výrobku. Pred rokmi bolo vcelku jednoduché si vybrať. Vyberalo sa väčšinou podľa hodnoty SPF s pravidlom čím vyššia hodnota SPF, tým lepšie. Dnes etikety opaľovacích prípravkov obsahujú oveľa viac informácií, ktorých pochopenie vyžaduje určité znalosti, čo znamenajú. Tieto informácie sú však pre spotrebiteľov jediným usmernením, na základe ktorého si prípravok môžu vybrať, no často sú bezradní.

Číslo SPF na obale prípravku

Nato, aby opaľovací prípravok zabezpečoval požadovanú fotoprotekciu, musí byť účinný. Účinnosť opaľovacieho výrobku sa stanovuje pomocou hodnoty SPF. Číslo SPF je pre spotrebiteľa najdôležitejšia informácia pri výbere opaľovacieho prípravku. Vyjadruje pomer minimálnej erytémovej dávky UVB energie potrebnej na vyvolanie erytému (mierne sčervenanie) na koži ľudských dobrovoľníkov chránenej opaľovacím prípravkom oproti nechránenej koži. Zjednodušene povedané, hodnota SPF udáva, koľkokrát dlhšie sa môže človek vyskytovať na slnku s naneseným opaľovacím prípravkom, kým jeho koža sčervená, v porovnaní s  kožou nechránenou. Uvedieme príklad. Ak pri teste fototypu pokožka sčervená za 20 minút (fototyp 2, 3), prípravok s SPF 20 ochráni pokožku na čas dvadsaťkrát 20 minút, čiže približne 6 hodín. Číslo SPF môžeme brať iba ako orientačné (z vypočítaného času pobytu na slnku sa odporúča využiť maximálne 90 %), pretože vypočítaná hodnota SPF je podmienená viacerými faktormi, ale najmä dostatočným nánosom výrobku. Na dosiahnutie uvedenej úrovne ochrany SPF by aplikovaný nános mal byť 2 mg/cm2, čo predstavuje asi 36 g, resp. 35 ml výrobku na pokrytie plochy cca 1,73 m2 celého tela priemerného dospelého človeka. Pre spotrebiteľa môže byť informácia o odporúčanom nánose ťažko predstaviteľná a aplikovateľná do praxe, preto sa často na obaloch udáva aj tzv. „pravidlo čajovej lyžičky“. Podľa tohto pravidla 35 ml výrobku zodpovedá 6 čajovým lyžičkám, čo je množstvo ľahšie predstaviteľné. To by znamenalo, že jedna 100 ml tuba by mala vydržať približne na 3 použitia. Podľa nášho prieskumu, spotrebitelia často aplikujú pri jednom nánose iba tretinu z odporúčaného množstva! Je dôležité mať na pamäti aj to, že vplyv na zníženie aplikovaného množstva prípravku majú aj externé faktory, medzi ktoré patrí plávanie, fyzická aktivita, potenie, oblečenie a kontakt s pieskom a inými povrchmi. Preto výrobca uvádza na obale prípravku odporúčanie na opakovanú aplikáciu prípravku. V súčasnosti je v EÚ platné nové označenie kategórie opaľovacej kozmetiky, keď sa môžu používať na označenie SPF iba nasledujúce čísla a text: 6, 10 (nízka ochrana), 15, 20, 25 (stredná ochrana), 30, 50 (vysoká ochrana), 50+ (veľmi vysoká ochrana). Je dôležité poznamenať, že hodnota SPF udáva účinnosť výrobku voči UVB zložke slnečného žiarenia (týka sa iba ochrany kože proti sčervenaniu). S ohľadom na všeobecne známe riziká nielen UVB zložky slnečného žiarenia, ale aj UVA zložky, EÚ nedávno zaviedla aj metódu na stanovenie ochrany voči UVA zložke. Musí predstavovať 1/3 hodnoty SPF. Na obale výrobku sa s touto hodnotou stretávame iba málo, ale deklarácia ochrany voči UVA zložke je väčšinou uvedená označením: UVB+UVA, poprípade znak UVA v krúžku alebo slovom „širokospektrálny“.

Čo znamená termín vodoodolný, vodorezistentný a fotostabilný

Termín vodoodolný a vodorezistentný je dôležité si všímať na obale výrobku v prípade, ak sa chystáte na pobyt pri vode. Vodoodolnosť a vodorezistentnosť sa určujú na základe percentuálneho udržania vodoodolnosti prípravku. Stanovuje sa ako podiel hodnoty SPF samotného prípravku pred ponorením do vody a po ňom buď 2 x 20 min., alebo 4 x 20 min. Prípravok sa môže označiť ako vodoodolný vtedy, ak jeho percento udržania vodoodolnosti je po dvoch 20-minútových ponoreniach do vody väčšie alebo rovné ako 50 %. Vodorezistentný je prípravok, ktorého percento udržania vodoodolnosti je po štyroch 20-minútových ponoreniach viac ako 50 %. Pri styku s vodou dochádza v každom prípade k výraznému úbytku ochrany kože a aplikáciu prípravku po styku s vodou je potrebné opakovať. Termín fotostabilný znamená, že aktívne zložky výrobku (UV filtre) sú odolné voči trvalej a štruktúrnej zmene pod vplyvom slnečného žiarenia. Jednoducho povedané, nestratia schopnosť absorbovať/odrážať UV žiarenie počas lehoty vypočítanej podľa výšky ich SPF. Na obale výrobku sa s týmto údajom stretneme pomerne málo, pretože v EÚ nie je povinné tento údaj uvádzať, avšak môžete sa s ním stretnúť väčšinou na zadnej strane prípravku napr. vo forme: „obsahuje fotostabilné UV filtre“, poprípade iné údaje o fotostabilite.

Rady na záver, resp. ako si vybrať opaľovaciu kozmetiku

Tak ako aj pri výbere potravín a iných výrobkov aj pri výbere opaľovacích prípravkov by pre vás mali byť smerodajné informácie na obale. Pri výbere vhodného SPF sa riaďte fototypom vašej kože (platí čím bledšia pokožka, tým vyššia hodnota SPF), miestom pobytu, ročným obdobím a intenzitou slnečného žiarenia. Napr. na prvé opálenie pre zdravého človeka s fototypom 2 na začiatku postačuje výrobok s SPF 20 – 30, v južnej Európe vyššie. Intenzita slnečného žiarenia sa vyjadruje číslom (1 – 10), tzv. UV index. Predpovede o dennom chode UV indexu zverejňuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav. Platí, čím vyšší je očakávaný UV index, tým je potrebná intenzívnejšia fotoprotekcia. Pre deti a citlivú kožu sú vhodnejšie prípravky iba s obsahom fyzikálnych UV filtrov (na obale výrobku označené ako „bez chemických filtrov“ alebo „minerálna clona“). Pre ostatných sú vhodné aj výrobky s obsahom chemických UV filtrov, ktoré majú tiež isté výhody. Ak sa chystáte k vode, všímajte si informácie o vodoodolnosti. Ak rozmýšľate, či je vhodnejšie opaľovacie mlieko, krém, gél alebo olej, tak jednoznačná odpoveď nie je. Na väčšiu plochu tela sa ľahšie rozotiera mlieko, na tvár je lepší krém. Napr. oleje sa pri kontakte s vodou najmenej zmývajú, čo je ich výhodou, avšak nevýhodou pre niektorých spotrebiteľov môže byť mastný pocit na pokožke po aplikácii. Riešením môžu byť tzv. suché oleje (na vzduchu rýchlejšie „vyschnú“ a nezanechajú pokožku mastnú a lesklú), ktoré našli uplatnenie aj v opaľovacej kozmetike. Z hľadiska aplikácie sú najvhodnejšie sprejové a penové prípravky. Avšak na dosiahnutie dostatočného nánosu sú najvhodnejšie viskózne krémy.