Certifikácia kozmetiky, BIO a prírodná kozmetika

Certifikácia kozmetiky, BIO a prírodná kozmetika

Problematika ohľadom termínov „prírodná kozmetika“, „biokozmetika“, „naturálna kozmetika“ a pod. je naďalej chaotická. Potvrdil to náš prieskum názorov spotrebiteľskej verejnosti.

Kozmetické výrobky na trhu Európskej únie sa musia vyrábať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Na rozdiel od dávnejšej minulosti, zo strany štátnych orgánov v EÚ sa neuskutočňuje žiadna povinná certifikácia a ani predtrhová kontrola kozmetických výrobkov. V každom členskom štáte sa však vykonáva národný trhový dozor nad kozmetikou, teda dozor nad bezpečnosťou  kozmetických výrobkov už uvedených na trh. Pozostáva zo zdravotného dozoru a obchodného dozoru. Na Slovensku ich zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Pojem certifikácia kozmetiky však stále rezonuje v súvislosti s prírodnou kozmetikou.

Z čoho vznikla potreba opäť certifikovať?

Po roku 2000 v súvislosti s trendom zdravého životného štýlu a návratu k prírode (niekedy opodstatnene, mnohokrát však aj výrobky rôznorodej, i pochybnej kvality) výrobcovia začali svoje výrobky označovať pojmami „prírodná kozmetika“, „biokozmetika“, „naturálna kozmetika“. V podstate bez zábran, keďže Nariadenie ES o kozmetických výrobkoch tieto termíny nerieši. Dôsledkom boli snahy niektorých výrobcov uchádzať sa o dobrovoľné certifikovanie tých výrobkov, ktorým chceli dať pečať nadštandardnej „prírodnosti“, výnimočnosti až excelentnosti. Zámerom bolo zlepšiť transparentnosť spotrebiteľského trhu v tejto oblasti.

Aké sú základné pojmy v oblasti certifikácie tohto druhu kozmetiky?

  • Ekológia (z gréčtiny: oikos  – dom a logos – veda). Ekologická zložka kozmetického výrobku sa musí vyrábať v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickom poľnohospodárstve, ktorého cieľom je návrat k tradičnému pestovaniu rastlín bez použitia umelých hnojív, pesticídov a iných chemických látok.
  • Bio (z gréčtiny: bios – život). Označenie BIO udeľuje certifikačná spoločnosť, keď výrobok spĺňa štandardy a výrobca podstúpi proces auditu a schvaľovania celého výrobného procesu.
  • Prírodný – všetky látky a ich zmesi, ktoré majú prirodzený výskyt v prírode.

Čo sú certifikované biokozmetické výrobky a prírodné kozmetické výrobky?

Certifikované kozmetické výrobky sú tie, ktoré boli vyrobené, uskladňované, spracované a prevážané v súlade s presnými technickými normami a prísnymi štandardmi, ktoré určuje certifikačná spoločnosť. Zhoda s ekologickými štandardmi je overená certifikačnou spoločnosťou a produkt je označený známkou/logom. Táto známka sa líši v závislosti od certifikačnej spoločnosti, ale to nič nemení na fakte, že tento produkt je označený ako ekologický „od farmy až do supermarketu“. Je dôležité poznamenať, že logo sa vzťahuje na spôsob výroby a zabezpečuje, že výrobok bol vyrobený ekologicky vhodným spôsobom.

S akými najznámejšími certifikátmi sa môžeme stretnúť?

Kontrola ekologického zemědělství (KEZ)

Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) je česká akreditovaná kontrolná a certifikačná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1999. Orientuje sa na udeľovanie certifikátov BIO potravín a aj prírodnej a BIO kozmetiky. Je to národná spoločnosť, to znamená, že udeľuje známku len tým výrobkom, ktoré sa vyrobili v Českej republike. KEZ udeľuje dva druhy certifikátov:

  • CPK (certifikovaná prírodná kozmetika) – kozmetika, ktorá obsahuje 85 % surovín prírodného pôvodu).
  • CPK bio (nadštandard CPK) – kozmetika, ktorá obsahuje 90 % surovín prírodného pôvodu a 20 % surovín v BIO kvalite.

COSMOS

COSMOS je svetová certifikačná spoločnosť založená v Belgicku. V roku 2002 sa certifikačné organizácie (COSMEBIO – Francúzsko, EcocertGreenlife – Francúzsko, Soil Association – UK, ICEA –Taliansko, BDIH – Nemecko) dohodli, že budú pracovať spoločne. Tím zložený z odborníkov z oblastí chémie, ekológie, environmentalistiky, manažmentu a i. vytvoril COSMOS štandard AISBL (z franc.: Association Internationale Sans But Lucratif), ktorý je neustále inovovaný.

COSMOS udeľuje dva druhy certifikátov:

  • Prírodná kozmetika (angl. Natural cosmetics) – percento prírodných látok je definované podľa druhu finálneho kozmetického výrobku.
  • BIO kozmetika (angl. Organic cosmetics) – 20 % kozmetických ingrediencií musí byť v BIO kvalite.

Poznámka: COSMOS má jednotný nápis pod logom, no vnútro pečate závisí od toho, ktorá členská organizácia vykonala audit prevádzky žiadateľa o certifikát.

NaTrue

NaTrue je certifikačná spoločnosť založená v Belgicku v roku 2010, ktorá sa odmietla zapojiť do štandardov COSMOSU a vytvorila vlastný (prísnejší) štandard. Udeľuje 3 druhy certifikátov, ktorých náročnosť je označená hviezdičkami:

  • Prírodná kozmetika * – % látok prírodného pôvodu závisí od konečného produktu
  • Kozmetika s obsahom BIO zložiek ** –  prírodná kozmetika s 70 % podielom BIO surovín 
  • BIO kozmetika *** – BIO kozmetika s 95 % podielom BIO surovín

Čo kontrolujú certifikačné spoločnosti?

Certifikačné spoločnosti dbajú na kvalitu všetkých surovín a kontrolujú celý proces výroby.  Vo svojich štandardoch presne definujú fyzikálne a chemické procesy, ktorými môžu byť jednotlivé ingrediencie upravené, hovoria o minerálnych látkach, vode. Vedú tiež zoznam povolených konzervačných látok, rozpúšťadiel, látok obsahujúcich petrochemickú skupinu, ako aj zoznam vyslovene zakázaných látok a procesov. 

V úvode certifikačného procesu výrobca požiada autorizovanú certifikačnú spoločnosť o audit  prevádzky, po zabezpečení všetkých kritérií štandardu a zaplatení poplatkov udelí certifikačná spoločnosť výrobcovi certifikát, o ktorý sa uchádzal.

Tvrdenia na obaloch certifikovanej prírodnej a BIO kozmetiky

Prírodná a BIO kozmetika je šetrnejšia k životnému prostrediu, keďže sa vyrába v súlade s ekologickým poľnohospodárstvom a jej ingrediencie sú na prírodnej báze. Avšak množstvo výrobcov sa „chváli“, že ich výrobky sú zárukou nižšieho výskytu alergie, neohrozujú ľudské zdravie a nie sú testované na zvieratách. Treba si uvedomiť, že znášanlivosť prírodných látok je individuálna a práve prírodné ingrediencie obsahujú množstvo alergénov. Spotrebiteľ by si mal vyberať kozmetické výrobky na základe svojho pocitu a nie podľa aktuálnych trendov. Každý kozmetický výrobok na trhu Európskej únie musí byť bezpečný a nesmie ohrozovať ľudské zdravie. Testovanie finálneho kozmetického výrobku, ako aj surovín na zvieratách je zakázané pre všetky kozmetické výrobky, teda nielen tie v BIO kvalite.

Je dôležité poznamenať, že syntetické látky, ktoré sa používajú na výrobu kozmetických výrobkov, majú svoju analógiu v prírode, avšak často sú vyššej čistoty, stability a bezpečnosti a majú nižšiu cenu. Radikálne odcudzovanie chemických látok je prehnané a nesprávne. Chémia je predsa všade v nás a okolo nás.

Ing. Martina Beránková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave