Permanentný mejkap (PMU)

Permanentný mejkap (PMU)

Ako sme uviedli, permanentný mejkap patrí medzi esteticko-kozmetické procedúry. Pojem mejkap sa udomácnil vo vizáži. Vystihuje skrášľovanie či líčenie na profesionálnej úrovni dekoratívnou kozmetikou. Na rozdiel od dekoratívnej kozmetiky PMU predstavuje trvalé líčenie. Ide o skrášľovanie vpravením „kamuflážnych“ pigmentových farieb do kože, pri ktorom dochádza k porušeniu integrity (celistvosti) kože. Takže by sme úkon PMU mohli označiť za „kozmetickú mikrochirurgiu“, tzn. činnosť, ktorú každý PMU štylista musí vykonávať s rešpektom voči každému klientovi. Aby sa PMU štylista zbavil strachu a neistoty pred PMU úkonom, musí dosiahnuť atribút vysokej profesionality ako súhrnu odborno-teoretických a praktických zručností. Preto sa musí neustále vzdelávať a školiť, lebo tento segment krásy sa neustále vyvíja a zdokonaľuje.

PMU a jeho krátka „exkurzia“ do minulosti

PMU sa rozvinul od tetovania na telo. Tetovanie je odrazom základnej ľudskej túžby či potreby zdobiť telo.

Antropológovia predpokladajú, že sa praktikuje od pravekých dôb. Tetovanie, či už slúži na magické účely, rozlišuje kmeňové príslušenstvo, symbolizuje postavenie, ovplyvňuje sexuálnu príťažlivosť, alebo prosto krášli, je jednou z najstarších a najuniverzálnejších výrazov tejto túžby. Ako je to s túžbou použiť techniku tetovania na skrášľovanie tváre oficiálne?

Z tetovania na telo prechod na tvár

Známe je, že po prvýkrát v 50. rokoch 20. storočia bolo namiesto mejkapu na tvári použité tetovanie na obrysy tvarovania tvaru tváre s cieľom vytvorenia trvalého výrazného vzhľadu.

Rovnako je známe, že prvé skrášľujúce korekcie na tvári vykonávali tetovači a nie kozmetičky. Používali na to pigmentové farby určené na telo, netušiac, aké to prinesie dôsledky po vyhojení a vyblednutí farby. Estetické kamuflovanie sa vykonávalo na obočí, očných linkách, perách, a to hrubými obrysmi. Aby sa odlíšilo tetovanie na telo od skrášľovania na tvári, pre tvár sa ujal pojem permanentný mejkap (PMU). Odvaha takéhoto druhu skrášľovania nechýbala mnohým odvážlivcom, medzi ktorými boli vizážisti a kozmetičky. Hľadali možnosti, ako sa zaškoliť a kde si kúpiť potrebné technológie. Prvé prístroje určené pre PMU boli jednoduché – ihla + špička, tetovalo sa pigmentmi na telo. Úroveň kurzov a školení zodpovedala úrovni v danej etape: absentovali nielen vedomosti, ale aj skúsenosti a s nimi spojené zručnosti. Chvályhodné však je, že sa začalo. Za pomerne krátky čas, keď sa spojili odborníci na slovo vzatí, vznikla prvá medzinárodná asociácia z odborníkov Španielska a Nemecka, ktorá spojila úsilie profesionálov už so skúsenosťami aj z iných krajín, a tak po prvýkrát posunula PMU na vyššiu profesionálnu úroveň zosumarizovaním podmienok a požiadaviek určených na výkon tejto činnosti.

Prelomové pre PMU boli 90. roky

V 90. rokoch sa začalo pre PMU používať synonymum mikropigmentácia.

Od toho času vo svojej podstate mikropigmentácia predstavuje v danej sfére krásy celkovú a osobitú disciplínu mejkapu až po súčasnosť. 

Odčlenením PMU/mikropigmentácie od tetovania na telo takmer raketovou rýchlosťou nastali zmeny nielen v technickom vybavení, ale aj zložení pigmentov určených na výkon mikropigmentácie.

Prelomovým rokom v histórii PMU/mikropigmentácie sa stal júl 2003, keď Výborom ministrov Rady Európy bola prijatá Rezolúcia ResAP (2003) o permanentnom mejkape/mikropigmentácii a tetovaní. Táto rezolúcia priznala rast popularity skrášľovania tela a tváre oboma technikami a podčiarkla, že pri výkone mikropigmentácie, rovnako ako tetovania, existuje potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie človeka, ktoré spočíva v prenose ochorení vyvolaných bakteriálnymi infekciami. Zdravie človeka bolo ohrozené taktiež vznikom možných komplikácií v procese hojenia atď.

Ako tento posun ovplyvnil v EÚ národné legislatívy?

V našej slovenskej legislatíve ochranu nad verejným zdravím zastrešuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Vyhláška definuje, za akých podmienok a požiadaviek možno prevádzkovať zariadenie, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, pri ktorých hrozí riziko vzniku, prenosu a šírenia prenosných ochorení. Medzi takéto činnosti sa radí aj PMU.

Dohľad a kontrolu nad zariadeniami majú na Slovensku príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré schvaľujú prevádzkový poriadok pre dané zariadenie, v ktorom sa vykonáva PMU/mikropigmentácia. Prevádzkový poriadok musí jasne definovať indikácie a kontraindikácie (tie môžu byť trvalé a dočasné), vybavenie pracoviska technológiou pre výkon PMU (prístroj, ihlové moduly, pigmenty), mať na všetko, čo sa používa priamo pri úkone porušenia integrity kože, certifikáty (vyhlásenia o bezpečnosti).

Legislatíva pre pigmenty určené na výkon PMU

S ohľadom na čoraz viac rastúcu popularitu tetovania na telo, ako aj permanentného mejkapu/mikropigmentácie a s cieľom harmonizácie právnych predpisov v danej oblasti, pokiaľ ide o používanie pigmentových farieb, bola na úrovni Európskej komisie na podporu zdravia spotrebiteľov Výborom ministrov 20. februára 2008 a ich zástupcov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Švajčiarsko) prijatá rezolúcia ResAP (2008) 1 – požiadavky a kritériá pre bezpečnosť tetovania a permanentného mejkapu. Táto rezolúcia bola prijatá nie ako direktíva, ale odporúčanie pre všetky členské štáty EÚ.  (Zatiaľ nie sú harmonizované právne predpisy záväzné pre všetky členské štáty).

Pigmentové farby patria medzi kozmetické výrobky, na ktoré sa na úrovni EÚ vzťahuje zákon o ochrane verejného zdravia. To znamená, že pigmentové farby musia spĺňať také požiadavky a normy, ktoré neohrozujú zdravie ľudí.

Preto v decembri 2013 bola opäť prijatá rezolúcia o obmedzení toxických škodlivých zložiek obsiahnutých v pigmentoch. Mnohí výrobcovia pigmentových farieb začali prechádzať z výroby pigmentov na minerálnej báze na organicko-syntetickú. Ak niektoré zložky zostali anorganického pôvodu, stanovili sa odporúčané limity obsiahnutých kovov. Rozhodujúce pre pigmentové farby je, aby boli BEZPEČNÉ a NEOHROZOVALI ZDRAVIE ČLOVEKA.

Ako príklad, čo by malo obsahovať vyhlásenie o bezpečnosti pigmentov, uvedieme značku Swiss Color®.

Swiss Color® OS pigmenty spĺňajú požiadavky ResAP (2008) 1, rozhodnutia RsAP  (21/12/2012) a od 04/2013 (RoHS) nové farmaceutické nariadenia, ktoré sa týkajú zákazu niklu v pigmentovej farbe. Okrem toho, každá surovina obsiahnutá v OS a MB pigmentoch bola testovaná na možnú kontamináciu nezávislými akreditovanými laboratóriami. Swiss Color® OS a MB pigmenty sú vyrobené z vysoko čistých surovín, dispergujú sa vo vákuu a sterilizujú gama žiarením. Pigmenty neobsahujú žiadne konzervačné látky, čím sa predchádza alergii. Swiss Color® OS a MB pigmenty neobsahujú: oxidy železa, žiadne nebezpečné Azo farbivá, polycyklické aromatické uhľovodíky = PAU ani zakázané ťažké kovy, ani žiadne nebezpečné aromatické amíny vrátane NDELA = N-nitrosodietanolamínu.

Pigmenty, kolorimetria, pigmentológia

Keďže sme sa dotkli bezpečnosti pigmentov, vysvetlíme si význam určitých pojmov, ktoré s pigmentmi súvisia.

Pigment

Pod pojmom pigment rozumieme označenie pre pigmenty určené na tetovanie na telo, alebo pigmenty určené na permanentný mejkap, mikropigmentáciu, microblading. Ďalej pod pojmom pigmenty chápeme buď pigmenty minerálne, alebo organicko-syntetické (OS), alebo prírodné. Pigmenty minerálne a organicko-syntetické nie sú prírodné, minerálne sa vyrábajú anorganickou chémiou a OS organickou chémiou.  

Nakoniec môžeme pod pojmom pigmenty deliť pigmenty určené na obočie, očné linky alebo pery. Každý druh pigmentov môže mať prívlastky ako napr. intenzívne OS pigmenty na obočie, intenzívne OS pigmenty na pery, pigmenty na trichopigmentáciu atď. Pigmenty majú svoje názvoslovie, napr.: IB Gold brown, MB Walnut, OS Kakao, OS Kiss atď.

Názov pigmentu hovorí už o farbe. Vedieť viac o farbách a vyznať sa v nich, či ide o farbu teplého a či studeného tónu, to už súvisí s kolorimetriou – náukou o farbách. 

Pigmentová farba

To je už konkrétna farba, ktorá má vo svojom opise, komu sa hodí, akej pleti. V tejto súvislosti je dôležité, aby PMU štylista ovládal pigmentológiu – náuka o farbách pleti, aby vedel posúdiť tóny a podtóny pleti a na tomto základe prijal rozhodnutie o použití pigmentovej farby buď jednej, alebo mixu 2 farieb vrátane farby doplnkovej na dosiahnutie teplého alebo studeného tónu.

Pigmentová farba nie je farbou mono, ale multimolekulárnou, ktorá je zložená z viacerých farebných zložiek. Mono farby sú farby čierna a biela, označované ako farby achromatické.

Čierna farba určuje hĺbku tmavosti pigmentu. Uvedieme príklad. Pigmentová farba Black Brown na obočie. Výrazne tmavohnedá, zložená z najväčšieho pomeru čiernej farby, menších pomerov červenej a žltej.

  • Rozumieť kolorimetrii a pigmentológii znamená pre PMU štylistu výhru, pretože sa vyhne nepekným farebným stopám po PMU vyhojení.
  • S akými nepeknými farebnými stopami sa pri obočí stretávame? Ihneď po vyhojení sa farba vyhojila do studenej, zvyčajne tmavosivej alebo tmavosivomodrej. Chyba? Môže byť aj v zlej technike aplikovania, hlavne vtedy, keď táto stopa sa vyskytuje iba v niektorých zónach.
  • Po vyblednutí pigmentovej farby (1 rok, 2 roky) môžu zostať farebné stopy: červená, oranžová (zanechávajú minerálne pigmenty), sivá (zanechávajú OS pigmenty). Musia? Veľmi zložitá odpoveď, ktorá súvisí so skúsenosťami a dobrou znalosťou základov kolorimetrie a pigmentológie.

V nasledujúcom vydaní Derma revue sa budeme venovať problematike, do akej úrovne kože sa pigment ukladá, čo znamená migrácia pigmentovej farby, metódy odstránenia PMU, na aké typy pleti pigmentová farba chytá a na aké nechytá.

PhDr. Vlasta Pilmaierová, TASHA BEAUTY ACADEMY