Chráňte si pokožku pri práci s chemickými látkami v domácnosti i záhrade

Chráňte si pokožku pri práci s chemickými látkami v domácnosti i záhrade

S príchodom jari štartuje obdobie veľkého upratovania domácností a prác v záhrade. Pri týchto aktivitách používame celé spektrum prípravkov bytovej chémie a postrekových pesticídov obsahujúcich chemické zložky rôzneho stupňa zdravotnej rizikovosti. Najviac ohrozenou časťou tela pri manipulácii s nimi je pokožka rúkpredlaktia. Kožná reakcia závisí od vlastností chemickej látky, jej koncentrácie, intenzity a frekvencie kontaktu. Dôsledkom môže byť suchá a podráždená koža, ale aj rozvoj iritačnej a alergickej kontaktnej dermatitídy,  žihľavky a ekzému, sprevádzaných svrbením, praskaním kože, chrastami, mokvaním či krvácaním, či dokonca nezvratné poleptanie. Ak dôjde k prieniku chemickej zložky cez kožu do krvného obehu, nastáva zdravotne mimoriadne rizikový celosystémový účinok. Treba zdôrazniť, že na rozdiel od vstupu chemických látok požitím, pri vstupe kožou vdýchnutím sa obídu detoxikačné orgány ako pečeň či obličky.

Najväčší podiel prípravkov bytovej chémie (PBCH) predstavujú pracie prostriedky na textil. Tieto pozostávajú z bežných „chemických látok“ a pri správnej manipuláciinepredstavujú zdravotné riziko. Inak je tomu pri práci s kyslými a alkalickými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, ktoré obsahujú jednu a viac zložiek z kategórie „nebezpečné chemické látky“. Na informovanie spotrebiteľov o bezpečnosti práce s nimi sa na štítkoch obalov dlhé roky uvádzali známe čierne symboly nebezpečenstva na oranžovom pozadí v tvare štvorca. V súlade s globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) sa od 1. 6. 2015 celosvetovo výstražné piktogramy zjednotili na podobu červeného kosoštvorca s bielym pozadím (obr. 1). Dopredaj výrobkov so starým označením je povolený počas 2 rokov (teda do 1. 6. 2017).

Obr. Nové výstražné piktogramy zobrazované (aj) na obaloch prípravkov bytovej chémie

GHS05 – korozívne žieravé látky pre kožu (napr. alkalické čističe proti mastným usadeninám)
GHS07 – dráždivé látky pre kožu (napr. niektoré kyslé čističe na sanitu)

S cieľom získať informácie o návykoch slovenských spotrebiteľov pri používaní kyslých a alkalických prípravkov bytovej chémie sme na jar roku 2016 vykonali on-line dotazníkový prieskum cez sociálne siete, internetové portály a e-mailové schránky. Z 323 vyplnených dotazníkov (82 % ženy) vyplynulo, že 69 % spotrebiteľov si všíma výstražné piktogramy a pokyny uvedené na obale. Avšak iba 45 % respondentov používa ochranné pracovné rukavice pri práci s týmito prípravkami, pričom väčšina nevie, aký druh rukavíc je vhodný na prácu s kyslými a alkalickými čističmi, a nerozoznáva jednorazové a opakovane použiteľné pracovné rukavice.

Okrem toho, v spolupráci s personálom záhradných centier a predajní so záhradkárskymi potrebami naprieč Slovenskom sme na jar roku 2015 a 2016 uskutočnili dva dotazníkové prieskumy zamerané na neprofesionálnych používateľov postrekových pesticídov pri ochrane záhrady, trávnika, malého vinohradu či skleníka. Z 1 020 rozdaných sa vrátilo 480 vyplnených dotazníkov (47 %). V nich 44 % respondentov (najmä muži) uviedlo, že používajú nejaké pracovné rukavice pri každej manipulácii s pesticídmi, a ďalších 31 % len pri samotnom postreku. Len 37 % používateľov rukavíc sa pri ich výbere radí s personálom predajne pesticídov, ostatní sa riadia cenou, zručnosťou pri práci a aktuálnou dostupnosťou; o účinnosti materiálu rukavíc neuvažujú. Mnohí používajú úplne nevhodné materiály, napr. vyradené textilné či kožené rukavice. Pritom vhodné pracovné rukavice, najlepšie v kombinácii  s ochrannými pracovnými krémami, môžu výrazne znížiť riziko kožnej expozície chemickým látkam. Na obale väčšiny PBCH a pesticídov pre záhradkárov je však uvedené len všeobecné upozornenie „Použite vhodné rukavice“. Pre neškolených spotrebiteľov výber nie je jednoduchý.

Naše poznatky a rady

Výsledky nášho experimentálneho výskumu potvrdili, že (i) vodoodolné rukavice nie sú nevyhnutne odolné voči chemikáliám; (ii) jednorazové mikroténové rukavice (používané pri manipulácii s pečivom) nie sú vhodné na prácu s PBCH; (iii) tenké rukavice z latexu (biele), vinylu (polopriesvitné) a nitrilu (modré, fialové i inej farby) – materiál je uvedený na obale 100-kusového balenia – používajte len jednorazovo na krátky kontakt (do 15 min.) s chemickými látkami. (Iv) na dlhšiu manipulácii s PBCH sú potrebné hrubšie rukavice predávané v pároch v predajniach s bytovou chémiou: z hrubého latexu (napr. žlté), nitrilu (rôzne farby) a latexu s neoprénom (napr. kombinácia žltej a zelenej farby); (v) na dlhšiu manipuláciu s pesticídmi sú najvhodnejšie chemicky odolné rukavice z neoprénu a butylu (čiernej i inej farby). Aj keď tieto rukavice sú drahšie, pri správnom ošetrení ich môžete používať opakovane. Po práci ich umyte zvonka i znútra a nechajte voľne vyschnúť. Ruky po umytí si ošetrite regeneračným krémom.

Výskum bol podporený grantom VEGA č. 1/0593/14.


Poznámka pod čiarou

PBCH nesmú obsahovať chemické zložky z kategórie „zvlášť nebezpečná chemická látka“.

Ing. Martina Beránková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave