Mykózy –  postrach letných kúpalísk?

Ochorenia kože, povrchových slizníc a vnútorných orgánov  vyvolané mikroskopickými hubami patria k najrozšírenejšírenejším nákazám  populácie. Incidencia týchto ochorení neustále stúpa v súvislosti s mnohými faktormi ovplyvňujúcimi vznik a šírenie mykóz. Niektoré z mykotických infekcií kože sa radia k civilizačným chorobám,pretože sa šíria epidemicky, predovšetkým v dôsledku rozvoja turistického ruchu, obchodu so zvieratami, ktoré môžu byť prameňom nákazy. Proces šírenia nákazy je taktiež uľahčený budovaním kolektívnych očistných a rekreačných zariadení ako aj pôsobením iných vplyvov , ktoré uľahčujú kontakt zdravého  človeka s nosičmi patogénnych hubových mikroorganizmov.

   Hubové mikroorganizmi sú v prírode veľmi rozšírené . Vyskytujú sa v pôde i na jej povrchu, vo vzduchu, vo vodách povrchových tokov a nádrží, na rastlinách, v splesnených potravinách, na koži a na slizniciach nižších i vyšších organizmov jako saprofyty alebo parazity. Sú mimoriadne odolné voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.

Možnosti infikovania

Cesty vstupu  patogénnych húb do tela hostiteľa sa uskutočňujú rôznymi spôsobmi napr. vdýchnutím spór  huby, kontaminovanou potravou, zanesením hubových elementov do organizmu prostredníctvom kontaminovaných chirurgických nástrojov, kanýl, katétrov, chlopní, injekčných ihiel, striekačiek a pod.

   Koža človeka sa infikuje buď  priamym stykom s chorobnými ložiskami postihnutej osoby, alebo nepriamo prostredníctvom rôznych kontaminovaných materiálov ( textílie, odev, hrebene, obuv, dlážka miestností a pod.)Pri takomto kontakte sa prenášajú mikroskopické huby na kožu zdravého jedinca v podobe spór a vláken, zvyčajne v rôznych keratínových materiáloch (šupinky kože, úlomky nechtov, vlasy ) z kože chorého človeka alebo zvieraťa.

Rast patogénnych húb závisí najmä od koncentrácie vodíkových iónov (optimálne  pH okolo 7 ), od obsahu dusíka a kyslíka , ako aj od teploty a vlhkosti. Práve preto ľudská koža  so svojou kyslou reakciou, bohatým obsahom dusíka (keratín), vlhkosťou  a telesnou teplotou vytvára mimoriadne priaznivé podmienky na ich vegetovanie.

Vyvolávatelia mykotických infekcií

Mykotické nákazy kože, vlasov, nechtov, povrchových slizníc a vnútorných orgánov sa vyskytujú na celom svete. Postihujú všetky rasy, ľudí každého veku a obidvoch pohlaví.

Vyvolávatelia hubových infekcií sa z klinického hľadiska delia  na štyri skupiny:

  1. dermatofyty  (vláknité huby s parzitickým vzťahom ku keratínu kože, vlasov a nechtov )
  2.  kvasinky a kvasinkovité huby
  3.  dimorfné huby
  4.  príležitostne patogénne huby

V humánnej medicíne sú z etiologického hľadiska dôležité hlavne prvé dve skupiny, ale  s rozvojom imunosupresívnej liečby a šírením AIDS sú stále častejšie opisované infekcie  aj príležitostne patogénnymi hubami.

Najčastejšími vyvolávateľmi hubových ochorení kože sú Dermatofyty , Druhy patogénne pre človeka sú schopné metabolizovať keratín ako zdroj uhlíka a dusíka, preto sa nazývajú keratinofilné huby. Napomáhajúce faktory pre uchytenie patogénnych húb na koži sú  celkový stav organizmu, mikrotraumy kože, zvýšenie pH kože ( norma 5,4 – 5,5 ), vek ( so zvýšeným vekom dochádza k zníženiu tvorby mazu, ktorý obsahuje kyselinu undecylénovú s antimykotickým pôsobením ), zhoršenie cirkulácie krvi, hygiena, hospodárske a sociálne faktory ( zvieratá, poľnohospodári, vojaci ), klimaticke´ faktory , geografické faktory ( Trichophyton rubrum sa vyskytuje celosvetovo, Trichophyton tonsurans  v USA v Európe málo ).

Z hľadiska fytogenetického vývoja sa dermatofyty rozdeľujú na :

  1. geofilné
  2. zoofilné
  3. antropofilné

Podľa adaptácie na keratín  v pôde, u zvierat alebo ľudí. Antropofilné sú patogénne iba pre ľudí, prenos na zviera je nemožný. Zoofilné a geofilné druhy sú schopné vyvolať ochorenie ľudí.

V humánnej medicíne sa uplatňujú najmä tri rody  dermatofytov .

  1. Trichophyton
  2. Microsporum

3.   Epidermophyton

   Dnes je známych 39 druhov dermatofytov schopných vyvolať ochorenia u ľudí.  V strednej Európe najčastejšími vyvolávateľmi  infekcií u ľudí  sú Trychophyton (T) rubrum, T. mentagrophytes var. interdigitale,  Epidermophyton inguinale (antropofilné ) a T. mentagrophytes var. granulosum, Mycosporum canis (zoofilné ). Spektrum vyvolávateľov je v rôznych krajinách rôzny, závisí nielen od klimatických pomerov, ale najmä od sociálno-hospodárskych pomerov v jednotlivých krajinách.

Klinické prejavy mykóz

Ako u každej infekcie klinické prejavy  sú určované  komplexom vzťahov hostiteľ-parazit. Na jednej strane má hostiteľ prirodzenú a imunologickú obranu a na druhej strane je patogenetická sila vyvolávateľa, ktorý pôsobí rôznymi enzýmami ( keratinázy, elastázy a inými proteázami). Najdôležitejší faktor, ktorý určuje klinické prejavy je imunitná odpoveď na hubové antigény (glykoproteíny , najmä manany ). Klinické prejavy môžu byť zmenené aj na základe antibiotickej alebo kortizónovej liečby.

Dermatomykózy

   Typické klinické prejavy dermatomykóz sa dajú ľahko diagnostikovať  klinicky podľa  okrúhlych, mapovitých tvarov dobre ohraničených ložísk. Na mierne vystúpenom okraji intenzívne červenej farby môžu byť pľuzgieriky alebo šupiny – prstencovitý charakter. Centrum ložísk je svetlejšie alebo tej istej farby ako

 koža.  V anglosaskej literatúre sa pre dermatomykózy používa názov tinea. Vždy je však potrebné udať vyvolávateľa, pretože napr. tineu corporis môže  vyvolávať T.mentagrophytes var. granulosum, T. rubrum, M.canis., pritom každý druh dermatofyta vyvoláva odlišné klinické prejavy. V našej odbornej literatúre sa používajú názvy  pre dermatofytózy  podľa klinických kritérií  ( superficiálne,intermediárne,hlboké )a podľa charakteristyckých vlastností infekčného agens ( trichofýcie, popr. favus,mikrospórie, epidermofýcie ).

Trichofýcie a mikrospórie

   Klinický obraz trichofýcií a mikrospórií zoofilných druhov v typických prípadoch býva tvorený prstencovitými ložiskami s drobnými pľuzgierikmi na okraji. Prejavy intenzívne svrbia. Najčastejšia lokalizácia býva na lícach, krku, v hornej časti hrudníka a ramien, na predlaktiach. Pri postihnutí vlasatej časti sa môžu vytvoriť ložiská alopécie s rovnomerne odlámanými vlasmi pri mikrospórii alebo nerovnomerne  odlámanými vlasmi pri  trichofýcii. Vlasy postihnuté M.canis vo Woodovom svetle fluoreskujú  do zelena. Všetky postihnutia vlasatej časti  hlavy  by  mali byť vyšetrené v tomto svetle.

   Trichofýcie vyvolané antropofilnými  druhmi majú miernejšie zápalové prejavy, vyskytujú sa ojedinele, môžu byť k  nám zavlečené v dôsledku cestovného ruchu.

Epidermofýcie

    Epidermofýcie najčastejšie  vyvoláva T.rubrum , ktorý sa šíri najmä v spoločných hygienických zariadeniach, kde sa  uvoľnený patologický  materiál môže preniesť na  ďalšieho človeka  (sprchárne, sauny, kúpaliská , ako aj požičiavaná obuv ). Tento vyvolávateľ môže postihnúť kožu tela, veľkých záhybov, stupaje a dlane. Ložiská na hladkej koži a veľkých záhyboch majú prerušovaný okraj a v centre takýchto ložísk sa vytvárajú nové prejavy. Ak ochorenie vyvoláva E.floccosum , prejavy majú výraznejší exsudatívny a zápaľový charakter. Na okraji ložiska môžu byť prítomné pľuzgieriky až pustulky.

   Pri postihnutí dlaní sa  uplatňuje výlučne T.rubrum. Vzniká obraz suchosti, zhrubnutia rohovej vrstvy, vytvárajú sa praskliny. V okolí hyperkeratóz  sa nachádza úzky zápalový lem. Šupiny sú žltošedej farby, hrubé. Prejavy svrbia. Zhodné prejavy sú pri postihnutí stupají , vyvolávateľom býva T. mentagrophytes var. interdigitale a v klinickom obraze sa pridružujú hlboko uložené pľuzgieriky, najmä v klenbe nôh.

   V medziprstiach nôh býva tieź rozdielny obraz. Ak je vyvolávateľom T. rubrum dominuje suchosť, začervenanie , praskliny, postihnutie všetkých medziprstových priestorov, zatiaľ čo T. mentagrophytes var. interdigitale postihuje najtesnejšie naliehajúce medziprstia ( 3. a  4. ), prítomný je výraznejší zápal, chýba suchosť.

Onychomykózy

   Ochorenie nechtových platničiek  spôsobuje  najčastejšie  T.rubrum. Často začína na palci nôh, od voľného okraja. Infekcia postupuje proximálne až po lunulu.V dôsledku zápalových zmien na lôžku sa pod platničkou vytvárajú hyperkeratózy, ktoré sa klinicky prejavujú  žltou farbou, zhrubnutím, stratou lesku. Pri dlhom trvaní ochorenia sa nechtová platnička môže vydrobiť čiastočne alebo aź po lunulu.

Dôkaz vyvolávateľa mykotickej infekcie

   Vyvolávateľa mykotickej infekcie je možné dokázať mikroskopickým vyšetrením časti krytov pľuzgierikov, šupiniek z okrajov ložísk, odlámaných vlasov, alebo časti nechtových hyperkeratóz. Toto vyšetrenie umožňuje určiť príčinu, ale nedovoľuje určiť , aký druh ochorenie vyvolal. To umožňuje mykologická kultivácia. Huby rastú pomaly, při izbovej teplote, 3-4 týždne. Vyštrenie vlasatej časti hlavy vo Woodovom svetle pomôže odhaliť aj malé ložiská mikrospórie, negatívny nález nevylučuje možnosť  infekcie inými druhmi.

Liečba mykotických infekcií

   Liečba dermatomykóz musí byť komplexná . V súčasnosti  je k dispozícii široké spektrum lokálnych ako aj  celkovo podávaných antimykotík.

Fungistaticky aź fungicídne pôsobí mnoho špecifických a nešpecifických antimykotík.

K špecifickým antimykotikám patria napr. terbinafín , itrakonazol, ktoré sa používajú celkovo na liečbu onychomykóz, na lokálnu liečbu sa najviac používajú deriváty imidazolu napr.bifonazol, klotrimazol, ekonazol, ketokonazol, alebo  terbinafín vo forme krému.

K nešpecifickým antimykotikám  patrí napr, síra, jód, decht, nenasýtené mastné kyseliny a pod.

Pri liečbe onychomykóz sa najnovšie používa aj Nd:YAG laser s vlnovou dĺžkou 1064 nm.

Celkovo používané antimykotiká by sa nemali  aplikovať bez kultivačného potvrdenia  klinickej diagnózy. Nedostatočná liečba môže viesť k zamaskovaniu klinických prejavov a chorý zostáva prameňom  šírenia infekcie.

Prevencia

   Vzhľadom na rozšírenie , kontagiozitu , ťažkosť liečenia, sklon k recidívam,značnú životaschopnosť etiologického agensa a  masový výskyt najmä u ľudí, ktorí používajú  spoločné očistné a rekreačné zariadenia hlavne v letných mesiacoch , akými sú kúpaliská, bazény, sprchárne , je nevyhnutné upozorniť na prevenciu

pred   mykotickými infekciami . Z kolektívnych opatrení je dôležité odplavovanie odpadnutých šupiniek  obsahujúcich parazita  najmä z očistných vodných cestičiek lemujúcich bazény, a spod spŕch, nahradenie drevených mriežok  hladkými mriežkami z umelých hmôt. Pri príchode alebo odchode spod spŕch alebo z bazénov  sú veľmi účelné vodné koberčeky z kovových trubíc  s otvormi , cez ktoré smerom hore vystrekuje teplá voda. Z individuálnych opatrení je dôležité ošetrovanie nôh pred odchodom z kúpaliska  ( dôkladné vysušenie nôh, najmä medzi prstami vlastným uterákom, ako aj používanie dezinfekčných roztokov . Na prevenciu  mykotickej reinfekcie po vyliečení  je treba obuv , ponožky, pančuchy vydezinfikovať .

    Pre úspešnosť liečby mykotických ochorení je potrebné ,aby liečba bola riadená odborným lekárom, pretože nedostatočná liečba  môže viesť k zamaskovaniu prejavov a chorý pritom zostáva prameňom nákazy.

MUDr.Ružena Sochorová,CSc
Lekárska kosmetika Life Style, Bratislava